Privacyverklaring Saar Fotografeert

Als fotograaf verwerkt Saar Fotograaf gegevens van klanten die een product afnemen. Deze klanten zijn voor Saar Fotografeert van grote waarde en het garanderen van een zorgvuldige en veilige verwerking van de gegevens van klanten, in het bijzonder persoonsgegevens, hebben hierom de bijzondere aandacht van Saar Fotografeert.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie, producten en diensten van Saar Fotografeert, gevestigd aan de Alexanderstraat 4, 3314ZH Dordrecht.

In deze privacyverklaring legt Saar Fotografeert uit hoe zij de persoonsgegevens van haar klanten, relaties en derden verwerkt. Ook staat in de privacyverklaring uitgelegd hoe er met cookies wordt omgegaan.
Indien nodig wordt deze privacyverklaring aangepast en gewijzigd aan de actualiteit. Op de website van Saar Fotografeert vindt u altijd de laatste versie van de privacyverklaring. De privacyverklaring is geldig vanaf de dag van publicatie.

 

Wat zijn persoonsgegevens?
Dit zijn alle gegevens waarmee een natuurlijkpersoon kan worden geïdentificeerd. Er is een onderscheid tussen algemene persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens betreffende ras/etniciteit, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, genetische persoonsgegevens, biometrische persoonsgegevens, gegevens over het seksuele leven en strafrechtelijke gegevens. Alle andere gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van een persoon zijn algemene persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring zullen we al deze persoonsgegevens kortweg aanduiden als “Persoonsgegevens”.

Zijn portretten ook te kwalificeren als persoonsgegevens?
Nee, in beginsel zijn portretten geen persoonsgegevens. Portretten zijn enkel persoonsgegevens wanneer deze worden gebruikt om met behulp van bepaalde technische middelen de afgebeelde persoon te identificeren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een pasfoto. Wanneer dit het geval is dan vallen deze portretten onder de categorie ‘biometrische gegevens’. Als fotograaf heb je het recht op vrije meningsuiting, waaronder artistieke en journalistieke vrijheid. Aldus hoeft niet snel te worden aangenomen dat een portret een biometrisch persoonsgegeven is.

Saar Fotografeert vraagt u niet om uw pasfoto aan te leveren.

Wat valt onder verwerking van de persoonsgegevens?
Onder verwerking van persoonsgegevens wordt iedere handeling verstaan die wordt verricht met persoonsgegevens, ongeacht of deze geautomatiseerd is. Het gaat hierbij om het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, ordenen, opvragen, raadplegen, verstrekken, verspreiden, ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van de persoonsgegevens. Al deze bovenstaande handelingen worden in onderhavige privacyverklaring aangeduid als ‘verwerken’ of ‘gebruiken’ van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt Saar Fotografeert?
Saar Fotografeert verwerkt uitsluiten persoonsgegevens welke door u zelf aan Saar Fotografeert ter beschikking zijn gesteld. Wanneer u als klant gebruik maakt van de diensten van Saar Fotografeert worden uw persoonsgegevens verwerkt. Deze worden ook verwerkt op het moment dat u deze gegevens zelf aan Saar Fotografeert verstrekt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op de website van Saar Fotografeert).

De volgende persoonsgegevens worden door Saar Fotografeert verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Als betalende klant worden bovendien de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw betaalgegevens
 • Uw eventuele bedrijfsnaam of gebruikersnaam op sociale media
 • Uw antwoorden op de door Saar Fotografeert toegezonden vragenlijsten

Verwerkt Saar Fotografeert ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
Naast de verwerking van de betalingen en/of het beantwoorden van vragen gesteld door middel van het contactformulier of via E-mail is Saar Fotografeert niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere of gevoelige gegevens noodzakelijk zijn.

Mocht u ondanks het voorgaande overtuigd zijn dat Saar Fotografeert op enige wijze onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heeft verwerkt, dan verzoekt Saar Fotografeert u om contact op te nemen via info@saarfotografeert.nl of +31 611 255 409. Saar Fotografeert zal deze informatie zo spoedig mogelijk verwijderen.

Met welk doel verwerkt Saar Fotografeert mijn persoonsgegevens?
Saar Fotografeert verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om met u in contact te komen via telefoon of e-mail indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening.
 • Om u te informeren over eventuele wijzigingen van diensten, afspraken of producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren (bijvoorbeeld het verzenden van een fotoalbum of digitale fotobestanden).
 • Voor het vastleggen van bewijs
 • Om vast te stellen dat Saar Fotografeert daadwerkelijk contact heeft met u als klant, bijvoorbeeld in telefonische of schriftelijke correspondentie.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het doen van belastingaangifte.

Bij gebruikmaking van de website van Saar Fotografeert worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het analyseren van uw gedrag met het doel de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Indien Saar Fotografeert uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wil verwerken, bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden, gebeurt dit enkel nadat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kunt u op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens door Saar Fotografeert bewaard?
Saar Fotografeert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen. Indien uw persoonsgegevens verkregen zijn teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen bewaart Saar Fotografeert uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn.

Voor de persoonsgegevens die Saar Fotografeert ontvangt in het kader van het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van betalingen geldt dat deze door Saar Fotografeert niet langer worden bewaard dan vijf jaren na beëindiging van de overeenkomst.

Worden mijn persoonsgegevens met derden gedeeld?
Indien het in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst of vanwege wettelijke verplichtingen noodzakelijk is worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden. Saar Fotografeert neemt alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging.

Alleen wanneer uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd en verkregen is worden uw persoonsgegevens ook gedeeld met derden die niet noodzakelijkerwijs onderdeel uitmaken van de dienstverlening van Saar Fotografeert.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden door Saar Fotografeert
Saar Fotografeert gebruikt enkel technische en functionele cookies. Voor functionele cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. Daarnaast worden analytische cookies gebruikt welke geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan de website van Saar fotografeert wordt opgeslagen op uw computer, smartphone, tablet of ander gebruikt device. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast kan Saar Fotografeert door middel van deze cookies haar website optimaliseren.

Saar Fotografeert maakt gebruik van Google Analytics. Dit betreft een applicatie van Google die het gebruik van onze website analyseert. Dit programma is door Saar Fotografeert zo ingesteld dat de informatie die Google Analytics verzamelt zoveel mogelijk wordt geanonimiseerd. Saar Fotografeert heeft Google geen toestemming gegeven deze informatie voor andere doeleinden te gebruiken of om deze met anderen te delen. Google heeft zich gecertificeerd bij het Privacy Shield Framework te Washington om aan te geven dat Google zich houdt aan de AVG standaarden.

Kan ik me afmelden voor cookies?
Indien u niet wilt dat er cookies opgeslagen worden op uw device kunt u uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt daarnaast ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Als persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door Saar Fotografeert, hebt u op grond van de AVG de volgende rechten:

 • het recht om te worden geïnformeerd wat er met uw persoonsgegevens gebeurt (zoals wordt gedaan in deze Privacyverklaring);
 • Het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Saar Fotografeert van u verwerkt
 • Het recht om te weten met wie Saar Fotografeert persoonsgegevens van u deelt (zoals in deze privacyverklaring reeds is aangegeven)
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien deze niet juist, niet volledig of niet actueel zijn
 • Het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens tijdelijk te beperken
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit betreft het recht om vergeten te worden.

Tevens hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit wil zeggen dat u bij ons een verzoek in kan dienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Indien u gebruik wil maken van uw recht op bezwaar en/of recht van gegevensoverdraagbaarheid of wanneer u andere vragen of opmerkingen heeft over de gegevensverwerking, kunt u een gespecificeerd verzoek sturen aan info@saarfotografeert.nl

Om te garanderen dat het verzoek tot inzage door u gedaan is vragen wij om nadere identificatie. Dit kunt u doen door een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit dient ter bescherming van uw privacy. Saar Fotografeert zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken reageren op uw verzoek.
Saar Fotografeert zorgt ervoor dat de persoonsgegevens regelmatig worden geactualiseerd, bijvoorbeeld wanneer u aangeeft dat er een wijziging heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld een nieuw adres, e-mailadres, telefoonnummer of bankrekeningnummer.

Klachten
Saar Fotografeert wijst u tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u via de volgende link doen: //autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe beveiligt u de persoonsgegevens?
Saar Fotografeert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met Saar Fotografeert via info@saarfotografeert.nl

De website van Saar Fotografeert is beveiligd met een SSL certificaat (HTTPS) zodat de datastroom tussen browser en server niet leesbaar is voor anderen.

Bovenstaande privacyverklaring is van toepassing op de website www.saarfotografeert.nl

 

Dordrecht, 21 mei 2018