1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Aw: Auteurswet 1912
  • Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
  • Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, Cd- rom, DVD of memory stick.
  • Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
  • Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
  • Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Saar Fotografeert heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Saar Fotografeert gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Saar Fotografeert naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (I) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van Saar Fotografeert in rekening gebracht, (II) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (III) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (IV) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

4.3 Indien aannemelijk is dat Saar Fotografeert hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Factuur en Betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van Saar Fotografeert op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Saar Fotografeert heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden zoals op de factuur staat vermeld, maar altijd binnen dertig dagen na factuurdatum.

5.3 De Wederpartij verricht de aan Saar Fotografeert verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Saar Fotografeert heeft verstrekt.

5.4 Indien Saar Fotografeert het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en daarom de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.
5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten is in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Saar Fotografeert nog niet heeft voldaan of aan de andere kant nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Saar Fotografeert dan ook.

6. Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft Saar Fotografeert na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door Saar Fotografeert aan te wijzen RA/AA accountant.

6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan Saar Fotografeert voldoen.

7. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Saar Fotografeert te doen toekomen.

8. Levering

8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar Saar Fotografeert zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door Saar Fotografeert onbeschadigd retour zijn ontvangen.

8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Saar Fotografeert vastgesteld.

8.4 Indien Saar Fotografeert en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Saar Fotografeert het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding te verhogen. Saar Fotografeert zal alleen dan tot de overeengekomen vervroegde levering overgaan na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Saar Fotografeert is geretourneerd. 8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

9. Klachten

Klachten op het gebied van het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan Saar Fotografeert te worden medegedeeld. Saar Fotografeert heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

10. Opdracht

10.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

10.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Saar Fotografeert. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Saar Fotografeert aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door Saar Fotografeert in overeenstemming met de offerte.

10.3 Saar Fotografeert heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

10.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Saar Fotografeert slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Saar Fotografeert is geretourneerd.

10.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Saar Fotografeert recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. De door wederpartij betaalde reserveringskosten van 25% worden hierbij niet gerestitueerd.

10.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Saar Fotografeert volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Saar Fotografeert werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

11. Internet

11.1 Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen mag de Wederpartij in geen geval werk van Saar Fotografeert op Internet plaatsen.

11.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of op andere wijze – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op Internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.

11.3 De Wederpartij zal Saar Fotografeert vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan Saar Fotografeert verstrekken.

12. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Saar Fotografeert.

13. Licentie

13.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

13.2 Indien over de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Saar Fotografeert, hebben bedoeld.

13.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
13.4 Indien door Saar Fotografeert toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

14. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

15. Inbreuk op auteursrecht

15.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Saar Fotografeert.

15.2 Bij inbreuk komt Saar Fotografeert een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Saar Fotografeert gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten).

16. Naamsvermelding

16.1 De naam van Saar Fotografeert dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

16.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Saar Fotografeert een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Saar Fotografeert gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

16.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Saar Fotografeert op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door Saar Fotografeert tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

17. Persoonlijkheidsrechten

17.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Saar Fotografeert conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
17.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

18. Rechten van derden

18.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerde en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Saar Fotografeert van alle aanspraken te dier zake.

18.2 Saar Fotografeert is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

19. Aansprakelijkheid Fotograaf

Saar Fotografeert is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Saar Fotografeert of door hem ingeschakelde personen.
De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

20. Faillissement/surséance

Zowel Saar Fotografeert als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Saar Fotografeert het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

21. Rechts- en forumkeuze

21.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

21.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. 21.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

22. Huwelijksreportages

Aanvullend op bovenstaande algemene voorwaarden en meer toegespitst op huwelijksfotografie zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

22.1 Bij een opdracht tot het maken van een huwelijksreportage geeft Saar Fotografeert de garantie om, buiten het geval van overmacht, op de aangegeven tijd aanwezig te zijn en de opdracht binnen de grenzen van haar beroepsplicht uit te voeren.

22.2 Als Saar Fotografeert door overmacht niet in staat is de opdracht uit te voeren zal deze alles in het werk te stellen om een vervanger dan wel oplossing te vinden. Mocht er geen vervanger of oplossing worden gevonden dan is wederpartij geen betaling verschuldigd aan Saar Fotografeert.

22.3 Bij de verplaatsing van de opdracht naar een andere datum, zal Saar Fotografeert de opdracht op de nieuwe datum alsnog uitvoeren. Is het voor Saar Fotografeert onmogelijk op de nieuwe vastgestelde datum de opdracht uit te voeren, dan is de wederpartij 25% van het totale orderbedrag verschuldigd aan Saar Fotografeert.

22.4 Het aantal foto’s per onderdeel, de onderwerpen en de stijl en sfeer van fotografie worden bepaald door Saar Fotografeert. Er kan in geen geval sprake zijn van emotionele of financiële schade van wederpartij doordat er beelden van bepaalde situaties en/of momenten ontbreken volgens wederpartij.

22.5 Het auteursrecht op de foto’s berust bij Saar Fotografeert. De gemaakte foto’s mogen door Saar Fotografeert worden getoond als bewijs van vakwerk in haar portfolio, reclamewerk, website, weblog en social media van Saar Fotografeert of in het kader van een vakwedstrijd. De wederpartij mag voor privédoeleinden de geleverde digitale bestanden vrij gebruiken. Bij het plaatsen van beelden op internet (b.v. social media) zal er bij elk beeld een naamsvermelding bijgevoegd zijn in de vorm van bedrijfsnaam of de naam van de fotograaf. Bij commercieel gebruik van de bestanden moet eerst toestemming worden gevraagd aan Saar Fotografeert door wederpartij.

22.6 Een onverhoopt technisch falen wordt in beginsel gecompenseerd met gelijkwaardige fotografie. Saar Fotografeert is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade hieromtrent.

22.7 De digitale beeldbestanden blijven altijd eigendom van Saar Fotografeert. Bij levering van digitale beeldbestanden worden JPG bestanden geleverd en in geen enkel geval RAW bestanden.

22.8 De selectie afdrukken die in het album wordt verwerkt wordt door Saar Fotografeert bepaald, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd. Eventuele wijzigingen in het album zoals de volgorde en aantallen van de foto’s kunnen in overleg veranderd worden. Het album kan op deze manier 1 x kosteloos veranderd worden, de volgende wijzigingen worden doorberekend tegen het uurtarief.

22.9 Indien er sprake is van kilometervergoeding zal dit duidelijk vermeld in de offerte en orderbevestiging staan. Parkeerkosten evenals entreekosten voor locaties op de trouwdag van de wederpartij zijn te allen tijde voor rekening van de wederpartij. Ten behoeve van deze kosten, die niet reeds in de offerte en/of factuur zijn opgenomen zal Saar Fotografeert een factuur sturen waarin deze kosten zijn opgenomen.

22.10 Betaling zal geschieden zoals overeengekomen in de offerte en orderbevestiging. In geen geval wordt er een digitale beelddrager met jpg bestanden of album geleverd voordat het totale orderbedrag is voldaan.

22.11 Maaltijden (eenvoudig doch voldoende) op de trouwdag van wederpartij zullen, tenzij anders overeengekomen, worden verzorgd door de wederpartij. Mocht er geen maaltijd zijn geregeld door wederpartij voor de fotograaf van Saar Fotografeert zullen de kosten voor een maaltijd worden doorberekend aan de wederpartij.

22.12 Bij annulering van de opdracht door wederpartij geldt punt 10.5

22.13 Bij een aanvraag voor een huwelijksreportage wordt niet automatisch een optie gegeven op de nog beschikbare datum. Als er om een optie wordt gevraagd wordt deze bij zeer hoge uitzondering afgegeven voor maximaal 1 week en zal deze schriftelijk door Saar Fotografeert aan de wederpartij worden bevestigd.

22.14 De aanvraag voor een huwelijksreportage is pas definitief wanneer de reserveringskosten, hetgeen neerkomt op 25% van de totale factuur, door de wederpartij zijn voldaan aan Saar Fotografeert. Indien de reserveringskosten door de wederpartij nog niet zijn voldaan staat het Saar Fotografeert vrij om een andere opdracht op de aangevraagde datum overeen te komen met een derde.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.